Over B&S

Home > Over B&S > Verkoop- en leverings- voorwaarden

Verkoop- en leverings- voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van B&S Natuursteen B.V.

Versie oktober 2011

gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Breda onder nummer 33/2011

 

 Artikel 1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van B&S Natuursteen B.V.
 2. B&S: B&S Natuursteen B.V., statutair gevestigd te Moerdijk en kantoorhoudend te (4782 SB) Moerdijk, Apolloweg 12.
 3. Koper: degene aan wie B&S een aanbieding doet of met wie B&S een overeenkomst sluit.
 4. Partijen: B&S en koper.
 5. Zaken: roerende zaken die door koper van B&S worden gekocht, gelijk deze door B&S aan koper worden verkocht.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van B&S, met inbegrip van wijzigingen daarvan.
 2. De toepasselijkheid van eventueel door koper gehanteerde algemene voorwaarden, wordt door B&S uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Op bedingen die van deze Algemene Voorwaarden afwijken, kan koper slechts een beroep doen, indien deze door B&S schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Artikel 3. Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en prijslijsten van B&S zijn vrijblijvend.
 2. B&S is gebonden aan een aanbieding of prijslijst, indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. B&S is niet gebonden aan mondelinge afspraken, wijzigingen of toevoegingen, tenzij deze door B&S schriftelijk bevestigd worden.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn franco prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien kostprijsbepalende factoren wijzigen, is B&S gerechtigd de geoffreerde en/of overeengekomen prijs dienovereen­komstig te wijzigen.

Artikel 5. Levertijden

 1. De levertermijn wordt door B&S zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. B&S spant zich in om binnen deze aangegeven tijd te leveren.
 2. Geoffreerde en/of overeengekomen levertermijnen zijn geen fatale termijnen.

Artikel 6. Levering en risico

 1. Het transport is voor rekening en risico van koper, tenzij franco levering is overeengekomen.
 2. De zaken worden geacht door B&S aan koper te zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd. Levering geschiedt steeds op het voertuig. Koper is verplicht de zaken vanaf het voertuig te lossen.
 3. Het risico van de zaken is vanaf het moment van levering voor koper.
 4. De koper zorgt voor een goede toegankelijkheid en berijdbaarheid van het werkterrein.

Artikel 7. Conformiteit

 1. Zijn partijen overeengekomen dat de hoedanigheid van de zaken volgens een monster zal zijn, dan geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de zaken.
 2. B&S is niet aansprakelijk voor geringe afwijkingen van de zaken.
 3. Indien de zaken natuursteen betreffen, is B&S niet aansprakelijk voor eventuele kleur- en/of structuurverschillen daarvan.

Artikel 8. Reclames

 1. Koper dient de zaken bij aflevering direct nauwkeurig te inspecteren.
 2. Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij koper direct bij aflevering van de zaken op de vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document aantekent dat de geleverde hoeveelheid niet juist is weergegeven.
 3. Gebreken die bij aflevering van de zaken zichtbaar zijn, dienen door koper onmiddelijk na ontvangst te worden gemeld bij B&S door de gebreken op de bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document te vermelden. Gebreken die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan B&S te worden gemeld.
 4. Bij gebreke van tijdig reclameren, vervallen eventuele aanspraken van koper op B&S.
 5. Indien minder is geleverd dan op de bij aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document is vermeld dan wel indien aan een of meer zaken gebreken kleven, heeft koper niet het recht betaling op te schorten van de zaken die wel geleverd zijn dan wel van de zaken waaraan geen gebreken kleven. Evenmin heeft koper alsdan het recht om de wel geleverde zaken dan wel de zaken waaraan geen gebreken kleven te weigeren.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. In geval aan een of meer zaken gebreken kleven, heeft koper slechts aanspraken op B&S, indien en voor zover deze zaken niet verwerkt zijn.
 2. De aansprakelijkheid van B&S is beperkt tot vergoeding van de factuurwaarde dan wel herlevering van niet verwerkte zaken, zulks ter keuze van B&S.
 3. B&S is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder o.a. bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, winstderving.

Artikel 10. Emballage

Levering van zaken geschiedt in eenmalige emballage, die de koper afvoert.

Artikel 11. Retourzendingen en annuleren

Retourzendingen worden niet geaccepteerd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien B&S door overmacht verhinderd is haar verplichtingen jegens koper na te komen, is zij bevoegd haar verplichtingen jegens koper voor de duur van de overmacht op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen. Koper heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade.
 2. Als overmacht gelden onder meer: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen, tijdelijke of definitieve sluiting van groeves, alsmede iedere omstandigheid waardoor het voor B&S redelijkerwijs niet mogelijk is om op normale wijze te leveren.
 3. Indien B&S bij het intreden van overmacht een deel van haar verplichtingen jegens koper is nagekomen, is B&S gerechtigd dat deel te factureren.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de door B&S aan koper verkochte en geleverde zaken blijft bij B&S, totdat koper alle verplichtingen jegens B&S is nagekomen ter zake van door B&S aan koper geleverde en te leveren producten, inclusief de vorderingen van B&S op koper wegens tekortschieten door koper in de nakoming van een overeenkomst met B&S.

Artikel 14. Verzuim koper

 1. Bij niet-nakoming door koper van enigerlei verplichting tegenover B&S, is koper van rechtswege in verzuim en B&S gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden en de zaken terug te nemen op kosten van koper.
 2. Koper is verplicht de noodzakelijke medewerking aan B&S te verlenen om de zaken terug te nemen en is verplicht de zaken aan B&S af te geven. Koper is niet bevoegd zijn verplichting om de zaken als bedoeld in lid 1 aan B&S af te geven, op te schorten.
 3. Koper is gehouden alle schade tengevolge van zijn niet nakomen aan B&S te vergoeden.

Artikel 15. Betaling en zekerheidsstelling

 1. Betaling van de koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor de zaken die aan koper zijn verkocht en geleverd door B&S, moet plaatsvinden binnen dertig dagen na factuurdatum.
 2. Indien koper bezwaren heeft tegen een (deel van een) factuur, heeft koper niet het recht betaling op te schorten van het niet-betwiste deel. Bij niet tijdige betaling, is koper van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Alsdan is koper vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening aan B&S rente verschuldigd te betalen.
 3. Het rentepercentage als bedoeld in lid 2 is de wettelijke rente, vermeerderd met twee procent. De wettelijke rente betreft bij overeenkomsten met natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersonen de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW en in de andere gevallen de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.
 4. Alle kosten verbonden aan het incasseren van een niet betaalde factuur, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van koper. B&S is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
 5. B&S is te allen tijde bevoegd van koper te vorderen dat hij deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft B&S het recht om de levering van zaken op te schorten, ook indien levering op afroep is overeengekomen, dan wel om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds geleverd is, wordt alsdan terstond opeisbaar.

Artikel 16. Toepasselijk recht / Geschillen

 1. Alle met B&S aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht.
 2. Tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen worden alle geschillen - daar onder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd -, die naar aanleiding van de overeenkomst zijn ontstaan of die daarvan een uitvloeisel zijn, beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals deze gelden op de dag van het sluiten van de overeenkomst.
 3. B&S heeft het recht om in plaats van een beroep op de geschillenregeling zoals vermeld in het tweede lid, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement van B&S. 

 

 De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van B&S Natuursteen kunt u hier downloaden.


Over B&S | Algemene voorwaarden | Sitemap | Ontwikkeld door Ontwikkeld door de Bie productions - Rijsbergen